Privacyverklaring

BRANDS EMMEN HOLDING B.V. en gelieerde bedrijven

Wij houden ons bij het verwerken van gegevens aan de eisen die de wet en regelgeving stelt.

In deze wet en regelgeving gaat het om de privacy van personen en is het belangrijk dat:
- Het gaat om de persoonsgegevens
- Met welk doel wij de persoonsgegevens verwerken
- Wij u eerst om toestemming vragen in gevallen waarin dat vereist is
- Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens in te mogen zien, te corrigeren of te verwijderen

Brands is verantwoordelijk voor een juiste gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze gebruiken. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Welke persoonsgegevens

Om gebruik te maken van onze diensten in een bouwopdracht, wisselen wij over en weer gegevens met elkaar uit. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons opgeeft.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact

Welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

- Correspondentie omtrent een bouwopdracht
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of uitvoeren
- Brands verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaartermijn

Brands bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en ook alleen maar voor het doel waarvoor uw gegevens verzameld zijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft moeten wij in sommige gevallen aan derden verstrekken, maar alleen wanneer dit noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn, afdracht van loonbelasting en premies van werknemers aan de belastingdienst, registratie uitgevoerde arbeid door werknemers van onderaannemers in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en controle van administratie door accountants.

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult, of wanneer u ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is. Echter verzoeken wij u zich te beperken in het sturen gegevens, zodat wij geen overbodige gegevens van u hoeven te beheren.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Beveiliging

Binnen onze kantoren en op ons netwerk hebben wij beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@brandsbouw.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Brands Emmen Holding B.V. en gelieerde bedrijven info@brandsbouw.nl